Legende si povesti din “Mica Transilvanie”(Tara Barsei) ~ Legends and tales of „The Small Transylvania” ~


Tara Bârsei, denumită si Depresiunea Curburii Carpatice sau Depresiunea Brasovului este o regiune istorică si etnografică din sud-estul Transilvaniei, cu Brasov cea mai importantă localitate.Denumirea ,,Tara Bârsei” se pare că provine de la hidronimul ,,Bârsa”, care este unul din principalele cursuri de apă din depresiunea Brasovului, un râu care străbate Ţara Bârsei de la sud-vest la nord-est, vărsându-se aproape de Feldioara în râul Olt.

De la Bîrsa, numele regiunii a cărei capitală este Brasovul (ambele nume având probabil aceeasi origine) a derivat bîrsan (bârsană) care desemnează lână lungă si aspră (turcană).
Ţara Bârsei, faţă de Transilvania, nu este altceva decât o cetate mai mică între munţi. În această cetate naturală,la granita între Orient si Occident, s-au întâlnit drumurile istoriei şi civilizaţiilor, cu extraordinara lor infuzie etnică şi culturală, cu permanenta mişcare de oameni şi valori.

„Mica Transilvanie” cum i se mai zice, ascunde multe legende si povesti nestiute poate de multi. Am cautat si iata cum am adunat pentru voi cateva dintre cele mai frumoase si interesante povesti.

Pietrele lui Solomon
Pietrele lui Solomon desemnează cheile răului Solomon, care se învolburează pe lângă stâncile de după Şcheii Braşovului. Conform legendei, Solomon a fost un rege maghiar, care se zbătea să scape de urmăritorii săi turci pe aceste meleaguri. El a sărit cu calul peste prăpastia din defileul din Şchei, iar duşmanii au căzut toţi în apa care, mai apoi, i-a luat numele. Astăzi, mulţi dintre braşoveni aleg locul pentru relaxare şi grătare.

Marea de sub Tampa
Legende vechi spun că sub masivul Tâmpa s-ar afla o peşteră uriaşă, umplută de apă. Deşi nu există confirmări, se afirmă chiar că ar fi un imens lac de apă sărată.

Legenda Templului de la Şinca Veche
Cunoscut ca Templul Ursitelor, se bănuieşte că are o vechime de aproximativ 7000 de ani şi se presupune că ar fi aparţinut aceleiaşi civilizaţii care a întemeiat Templul Alb din Insula Şerpilor. Se găseşte lângă comuna Şinca Veche, sub dealul Pleşu. Este compus din încăperi de cult şi altare cu sculpturi ciudate, între care Steaua lui David, semnele Yin şi Yang. Turnul interior, pe unde intră lumina zilei, este înalt de 10 metri şi seamănă cu o turlă fără acoperiş. Localnicii spun că pe acolo coboară energiile şi că dedesubt, în pământ, ar exista un tunel de comunicare până la Cetatea Râşnovului. A fost folosit ca loc de refugiu şi rugăciune de către călugării ardeleni hăituiţi de Maria Tereza în anii 1700, pentru a trece la catolicism.

Legenda Castelului Bran
Dracula, faimoasa legendă a vampirului din Carpaţi, a fost inspirată din faptele fostului domnitor al Ţării Româneşti, Vlad Ţepeş (1431-1476). Pentru a impune ordine în ţară, el a recurs la metode brutale, extrem de sângeroase, de pedepsire a fărădelegilor. Cea mai cunoscută era trasul în ţeapă. De aici, negustorii saşi de la Braşov, care intraseră în conflict cu Ţepeş, au mai adăugat şi alte fapte abominabile, precum că se hrănea cu carnea şi sângele inamicilor. Invenţiile saşilor au rezistat peste ani, ajungând la urechile scriitorului irlandez Bram Stocker, devenind astfel sursă de inspiraţie pentru crearea celebrului personaj Dracula.

Stanca lui Dietrich
Legenda lui Dietrich este legată de ridicarea Castelului Bran. Se spune că piatra de temelie a castelului a fost pusă de către un cavaler teuton, pe nume Dietrich, pe undeva prin secolul 13. Teutonii urmăreau ca, prin această nouă fortificaţie, să apere porţile Transilvaniei şi să susţină eventuale noi cuceriri în zona exterioară Carpaţilor. Stânca pe care se ridica, iniţial, castelul a preluat numele cavalerului, fiind cunoscută şi acum ca „Dietrichstein”. Ulterior, către sfârşitul secolului 14, saşii din Ţara Bârsei au reconstruit fortificaţia, devenind ceea ce astăzi se vede a fi Castelul Bran.

Statueta ucenicului de pe Biserica Neagra
Pe contrafortul din partea nordică a Bisericii Negre se află o statuie ciudată, înfăţişând un copil care parcă stă să cadă. Legenda povesteşte că acesta era un ucenic foarte talentat, care a stârnit invidia unuia dintre meşterii care lucrau la ridicarea bisericii. Acesta i-ar fi cerut să ridice ceva de pe cornişa zidului, iar când tânărul s-a aplecat, l-a îmbrâncit şi a căzut în gol. Statueta reprezintă omagiul adus de către colegii săi. Pe vremuri, pe aceeaşi parte a bisericii, se mai aflau şi alte trei statui, reprezentând un războinic, o femeie şi un leu, care, în timp, au fost distruse.

Bisericuta păgânilor
Pe drumul spre Poiană există o piatră stranie; popular, acel loc se numeste si astăzi ,,Bisericuta păgânilor”. Se spune că, în cele mai vechi timpuri păgâne, aici ar fi fost într-adevăr un templu.Despre acest loc se povesteşte că în timpul unuia dintre numeroasele asedii asupra Râsnovului, turcii au fost înfrânti iar câtiva călăreti refugiati s-au rătăcit în pădurile din apropiere. Deoarece se temeau că vor fi prinsi de locuitorii Tării Bârsei, s-au ascuns într-o pesteră. Astfel au rămas ascunsi o vreme în pădure si au ridicat o masă de piatră pentru ofrandă si o casă şi de aici numele locului, păstrat până azi, ,,Bisericuta păgânilor

**************************************************************************************************

(ENGLISH VERSION)

Barsa Land, also called Carpathian Curvature or Brasov Basin, is a historical and ethnographic region in south-eastern Transylvania, with Brasov the most important town.The name “the Land of Bârsa” seems to come from the hydronym “Bârsa”, which is one the main watercourses flowing in the depression of Brașov , a river crossing the Land of Bârsa from South-West to North-East, disemboguing into River Olt near Feldioara.
From Birsa name region, whose capital is Brasov (probably both names with the same origin) derived Bîrsan (Barsana) designating long and rough wool (turcana).
Barsa Land to Transylvania, is nothing less than a city between the mountains. In this natural fortress on the border between East and West met roads of history and civilizations, with their extraordinary ethnic and cultural infusion, with continuous movement of people and values.
“Little Transylvania” and as they say, holds many legends and stories. I searched and I gathered for you some of the most beautiful and interesting stories.

Solomon’s Stones
According to legend King Solomon was a Hungarian, who is struggling to escape his pursuers Turks in this region. He jumped with his horse over the abyss of the gorge of Schei, and enemies have fallen all the water, and then it took his name. Today, many of Brasov choose the place for relaxation and barbecues.

Legend of the Temple of Sinca Veche
Known as the Temple Ursitelor it presumed that existed for about 7000 years and is believed to have belonged to the same civilization who founded the Temple of the White Snake Island. Sinca Veche is next village,on the hill Plesu. In this Temple there are rooms of worship and shrines with strange sculptures, including the Star of David, signs of Yin and Yang. Tower interior, where light falls is 10 meters high and resembles a roofless tower. Locals say that there descends positive energy and below the ground, there was a communication tunnel to the city Rasnov. This Temple used to be a refuge and prayer place for the transilvanian monks hunted in the 1700s by Maria Tereza, in order to change their belief to Catholicism.

The Bran Castle Legend
Dracula, the famous legend of the vampire from Transylvania, was inspired by the works of former ruler of the Romanian Country, Vlad Tepes (1431-1476). To impose order in the country, he resorted to brutal methods, extremely bloody, the punishment of transgression. The best known was impaled. Therefore the Saxon merchants from Brasov, who entered into conflict with the Impaler, added other dreadful acts, that he fed on flesh and blood enemies. Saxon stories survived over the years, reaching the ears of the Irish writer Bram Stoker and becoming the inspiration for creating the famous Dracula.

Dietrich’s Rock
Dietrich’s Legend is related to the construction of Bran Castle. It is said that the bedrock of the castle was made by a Teutonic knight, named Dietrich, somewhere in the 13th century. Teutons intended, through this new fort, to defend the gates of Transylvania and support the potentially new conquests in the outer Carpathians. The name of the rock that the castle was builtinitially took the Knight name known as “Dietrichstein”. There after, on the late 14th century, the Saxons of Barsa fortress rebuilt the fortress, becoming what is now seen to Bran Castle.

The disciple statue of the Black Church
On the counterfort of the northern Black Church is a strange statue, showing a child who seemed ready to fall. Legend says that child was a very talented apprentice, who stirred the envy of one of the craftsmen who worked to raise the church. That crtaftsman asked the apprentice to raise something on the edge cornice, and when the young man bent down, he pushed him and fell to load. The statue is tribute by his colleagues. Once, on one side of the church, there were three other statues, representing a warrior, a woman and a lion which in time were destroyed.

The Pagans Church
On the road to Poiana Brasov there is a strange rock, popularly known today as “The Pagans Church”. It said that in ancient pagan times, there was indeed a temple here.About this place it says that during one of the many sieges of Rasnov, when the Turks were defeated, a few riders refugees were lost in woods nearby. Because they were afraid that local people will hunt them,they hid in a cave. Therefore they remained hidden for a while in the forest and there they built a stone sacrifice table and a house.Here comes the place name, preserved until today as “The Pagans Church”

Advertisements

2 comments on “Legende si povesti din “Mica Transilvanie”(Tara Barsei) ~ Legends and tales of „The Small Transylvania” ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s